Het Leudal

Het Leudal is een natuurgebied in de Nederlandse provincie Limburg.

Het natuurgebied omvat zo'n 900 ha, waarvan een groot deel (500 ha) als reservaat beheerd wordt door Staatsbosbeheer.

Het gebied is met name bekend vanwege zijn beekdalen.

en het Leudal gaat de natuur juist de diepte in.

Hier loop je over holle weggetjes door beekdalen.

Op sommige plaatsen liggen de beken wel tien meter dieper dan het pad.

Het klooster Sint-Ursulamolen of Leumolen uit 1773 (vernoemd naar Sint-Ursula) en de watermolen herinneren aan het rijke verleden van het Leudal

De vegetatie is er zeer gevarieerd.

Bijzonder zijn de diepst ingesneden dalen vanwege de daar optredende kwel en de daarbij behorende vegetatie. De natte bossen in de diepe beekdalen behoren tot bijzondere bostypen (elzenbroek, Vogelkers-Essenbos, Haagbeukenbos, berkenbroek).

Daarin treft men vooral soorten aan die op diepe kwel wijzen, zoals grote hoeveelheden goudveil, dotterbloem en waterviolier. In poelen en moerasjes groeien verder slangenwortel, elzenzegge, stijve zegge, gagelstruwelen en adderwortel.

Op betrekkelijk voedselarme plekken in het beekdal bloeien in het voorjaar de slanke sleutelbloem, bosanemoon, dalkruid en lelietjes-van-dalen. Ten oosten van het Elizabethklooster liggen schrale graslanden met o.a. gevlekte orchis.

Ook de hogere gronden vormen een gevarieerd natuurgebied met bos (bestaande uit loofbomen en naaldbomen), kleine heideveldjes en droge graslanden.

Ook zijn er akkers en weiden te vinden.

Ook de fauna is zeer gevarieerd. Naast vos en ree komen er dassen voor en andere marterachtigen; in de omgeving zwerft een groep wilde zwijnen rond.

In 2002 zijn er bevers uitgezet die het goed lijken te doen.

Bijzondere vogelsoorten zijn zwarte spechtgroene spechtmiddelste bonte spechtgoudvinkgrote gele kwikstaartsperwer en boomvalk. Bovendien zijn er ijsvogels te vinden, die aan het gebied met steile zandoevers en visrijke beken een ideale habitat hebben.

Verder verdient de phegeavlinder een vermelding.

 

Bezoekerscentrum Leudal